Search form

Lokas 11

1May isang aldaw nagapangamozo si Hisos ka Diyos. Pagkakamhan naiza pagpangamozo minlaong ya isang sakop nga Ginoo, toldoan mo kami ka pagpangamozo ka Diyos singed ka pagtoldo ni Howan ka toong mga sakop. 2Minsambag si Hisos nga kon ampangamozo kamo ka Diyos maglaong kamo nga Ama nami nga Diyos, labaw gazed ya kanmong ngaran. Harian mo kami dini ka kalibotan. 3Tagan mo kami kada aldaw ka kinahanglan nami nga pagkaen. 4Pasaylohon mo ya kanaming mga sala singed ka pagpasaylo nami ka mga nakasala kanami. Ipaaro mo kanami ya magtintalay.

5Pagkakamhan ni Hisos pagtoldo kaniran minpamolinged pen iza kaniran dazaw diri siran kapozan ka pagpangamozo ka Diyos. Kamhan nagalaong iza nga simpan may isang higara mo. Ka pagkatenga na kahabzen iko ya minkaro ka toong lagkaw dazaw hangzoon nga pari, kon mahimo pabayloan nao ya makaen 6kay nadatngan hao na kanaong higara garing pen ka aro. Nahodtan di gazed hao ka makaen nao. 7Kamhan minsambag iza garing dalem ka lagkaw nga diri di ko magsamok kanao kay nasirahan di ya kanaong lagkaw. Namentag di kami daw ya kanaming mga maimpis. Agon diri di hao ambangon ka gosto mong pangazoon kanao. 8Kamhan mintoda ko hinoa pagpangazo kanangiza dazaw ihatag. Kamhan anbangon lamang iza daw anhatag kanmo ka tanan inkinahanglan mo. Na, ya paghatag naiza kanmo diri kon garing iton ka pagkaamigo mazo basta kay garing ka pagtoda mo ka pagpangazo.

9Sabten mazo ini nga mangazo kamo ka Diyos ka kinahanglanen mazo. Kamhan tagan kamo naiza. Magpangita kamo. Kamhan ipakita naiza kamazo ya kamazong inkinahanglan. Maghawag kamo dazaw sambagen kamo na Diyos. Kamhan mabatian kamo naiza ka paghangzo mazo. 10Kay bisan sin-o ya nagaazo ani tagan na Diyos ka toong kinahanglan. Ya tao nga nagapangita ani tabangan na Diyos. Ya tao nga nagahawag mabatian na Diyos ya toong paghangzo.

11Kamo nga may maanak, kon an-azo ya maanak ka isda, daw ihatag ya halas? Diri. 12Kon an-azo iza ka anak na manok daw ihatag ya orang-orang? Diri kay ihatag mazo hinoa ya madazaw. 13Na, kamo nga mga salaan nga tao, mahagdam kamo ka paghatag ka madazaw ka kamazong mga maanak piro labaw pen gazed ya hatag na Ama mazo nga Diyos nga nagahela daked ka langit kay ihatag naiza ya toong Ispirito nga Madazaw dizan ka mga nangazo kanangiza.

14Pagkakay-an kaiza minbogaw si Hisos ka maonga nga nakapeha ka isang tao. Kamhan nakalitok dazon ya tao agon nangabereng gazed ya mga tao. 15Dizan disab ya mga minsora nga nagalaong nga si Hisos may gahem naiza ka pagbogaw ka mga maonga kay inharian iza ni Satanas inngaranan sab kan Bilsibol nga tag-iza ka mga maonga. 16Kamhan nangazo ya mga iba peng tao ka timaan nga garing ka langit kay amporba siran kon garing si Hisos ka Diyos kon diri.

17Mahagdam si Hisos ka kanirang hena-hena agon minsambag iza nga pamolinged ini nga kon awazen na hari ya toong mga sinogo mapildi gazed ya hari. Kon ampakig-away ya isa daw isa nga lomon dizan ka isang pamiliya mapildi isab ya pamiliya. 18Agon kon anbogaw si Satanas ka toong kaogaringen nga ispirito dizan ka tao mapildi si Satanas. Minlaong kamo nga garing kan Bilsibol ya kanaong gahem ka pagbogaw ka mga maonga. 19Sazep mazo iton kay bisan ya mga sakop mazo pagbogaw niran ka mga maonga mahagdam siran nga garing ka Diyos ya kanirang gahem, diri kon garing kan Bilsibol. Agon ansombong siran kamazo ka bakak. 20Minsazep gazed kamo kay ya Diyos ani ya mintabang kanao ka pagbogaw ka mga maonga. Kamhan ipasabot di na Diyos kamazo nga dini kamazo mindateng di gazed ya Maanak na Diyos nga hari nga pinili na Diyos.

21Pamolinged ini nga singed si Satanas ka kesgan nga tao nga nagadara ka bangkaw daw lodzo kay bantazan naiza ya toong lagkaw dazaw diri paghilabtan ya toong mga betang. 22Kamhan hao kay nakadaeg kan Satanas pagdali kay intagenan nao ya toong bangkaw daw lodzo. Kamhan imbahinbahin nao ya toong mga betang dizan ka kanaong kaibahan. 23Indogangan pen ni Hisos paglaong nga ya mga diri ansakop kanao ani ya ansopak kanao. Ya mga diri antabang ka mga tao ka pagsakop kanao singed ka nakalaag siran ka mga tao.

24Ya tao nga diri magapadazon pagsakop kanao singed iza ka tao nga inharian na maonga. Kamhan minpanaw ya maonga kay ankaro ka banwa. Kamhan magapanawpanaw iza kay ampangita ka hel-anan. Kamhan waray datnganan naiza agon nagahena-hena iza nga an-oli di hao ka tao. 25Pagdateng naiza ka tao ya beet na tao singed iton ka lagkaw nga inhingloan di daw inhipid ya tanan piro wara dizan ya magahari ka tao. 26Kamhan minpanaw ya maonga kay ankawa iza ka toong mga iba nga pito siran daw maonga gazed. Kamhan sirang tanan ya magahari ka tao. Agon nagadogang gazed ya tao ka pagpakasala. Ani ini ya kahimtang na tao nga nagapanalinga ka kanaong sindo. Kamhan diri iza ampahari ka Ginoo dalem ka toong beet.

27Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba dizan ka kataohan may isang babazi nga minbaskeg ka toong paghawag nga nagalaong nga masazaen gazed ya babazi nga min-anak kanmo daw minpasoso. 28Minsambag si Hisos nga masazaen hinoa ya mga nanalinga ka mga panaba na Diyos daw ya nagatoman kaiton.

29Pagheetheet ka na mga mataed nga tao libot kan Hisos minpadazon iza paglaong kaniran nga koman nga panahona mga salaan gazed ya mga tao. Kamhan ampangazo siran kanao ka timaan piro anikay timaan nao kaniran ya singed kan Zona nga karaang propita na Diyos. 30Kay kawandini pen pagdateng ni Zona ka longsod nga Ninibi mahagdam gazed ya mga taga Ninibi nga garing iza ka Diyos. Koman nga panahona mindateng disab hao nga garing ka Diyos. Makasabot ya mga tao kaini kay-an kay mabohi hao pagbalik garing ka lebeng singed ka pagkabohi ni Zona. Kay kawandini pen tolong ka aldaw ya paghela ni Zona dalem ka tinai na dakolang isda.

31Na, may karaang rayna isab. Taga timogan iza kamhan aro ya toong pagpanaw ka pagpanalinga ka sindo na karaang hari nga si Salomon. Agon ansombong iza kamazo kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao kay bisan labaw ya kanaong pagsindo ka pagkalabaw na pagsindo ni Salomon wara kamo magpanalinga kanao. 32Kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao ansombong kamazo isab ya mga taga Ninibi kay bisan labaw ya kanaong pagwali ka pagwali ni Zona wara kamo magbiza ka kamazong mga sala singed ka mga taga Ninibi kaiza nga mahon-a pen pagpakabati niran ka pagwali ni Zona.

33Na, kon seg-an na tao ya moron diri pag-ileen ka parador, diri isab pagtakloban. Kamhan ibetang daked ka artal kay dazaw pawaan ya mga minseled ka lagkaw. 34Dini ka kantang lawas minpasingedsinged ya kantang mata ka segà kay kon mapawa ya kantang pagkita singed ka kapawa gihapon ya tibolos lawas. Piro kon nabota kita singed ka nagahela kita ka kadeglem. 35Singed iton ka hena-hena na tao. Kay kon madazaw ya toong hena-hena madazaw gihapon ya toong batasan. Kamhan kon maonga ya toong hena-hena maonga isab ya toong batasan. Magbantay kamo kay basi madag-en ya madazaw nga hena-hena ka mga maongang hena-hena. 36Kon polos madazaw ya hena-hena na tao, polos madazaw ya toong batasan. Kamhan singed iza ka lagkaw nga mapawa gazed kay inseg-an naiza ya moron kamhan inbetang dizan ka artal.

37Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran dinapit iza na isang Parasiyo kay anpakaen. Kamhan minpanik si Hisos dizan ka lagkaw kay inlamisa di sa ya makaen. 38Kamhan nabereng gazed ya Parasiyo ka batasan ni Hisos kay wara iza magtoman ka balaed nga garing ka mga karaan nga Yodayo nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan hogasan ya alima.

39Minsambag ya Ginoo nga kamo nga mga Parasiyo, singed kamo ka tao nga inhogasan gazed ya gawas na mga baso daw palato piro ya seled napono gazed ka mga maripa kay naanad kamo paglimbong ka mga tao dazaw makakowarta. 40Mga boang! Daw wara mahagdam ya Diyos ka kamazong hena-hena singed ka pagkita naiza ka kamazong lawas? 41Magkalooy kamo hinoa ka mga tao. Ipanhatag mazo ka mga pobri ya makaen dizan ka mga palato mazo. Kamhan tigbeet ya pagkahinglo na kamazong lawas daw mga betang.

42Kamo nga mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay diri kon matood ya pagkaazak mazo ka Diyos. Kay bisan nagahatag kamo ka Diyos ka ikanapolo nga ka bahin na bisan ya mga klasi na zaman wara kamo magtoman ka mga labaw nga sogo na Diyos nga nagalaong nga tadengen mazo ya pagdomara mazo ka mga iba. Azaken mazo ya mga tao singed ka pag-azak na Diyos kaniran. Kinahanglan tomanen isab mazo ini singed ka paghatag mazo ka mga ikanapolo nga ka bahin dizan ka Diyos. 43Kamo nga mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay kada pagsingba mazo naazak kamo kon palo-toon kamo ka magazong dapit. Pag-azi sab mazo dizan ka mirkado naazak gazed kamo nga madazaw ya pag-abiabi na mga tao kamazo. 44Kamo nga mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay pagtoldo mazo ka mga tao indap-an siran ka kamazong mga sala. Singed gazed kamo ka mga lebeng nga waray timaan nga bato agon insagitnan na tao.

45Kamhan minlaong ya isang maistro ka tinoohan na mga Yodayo nga Maistro, ya pagbaheg mo ka mga Parasiyo singed ka magatodaytodazen mo kami isab. 46Minsambag si Hisos nga kamo nga mga maistro, magalised isab kamo kay-an kay impalisdan mazo ya mga tao ka sogo nga mabeg-at piro impalabzan lamang mazo itong mga sogo. 47Magalised gazed kamo kay-an kay minhinang kamo ka mga madazaw nga pantiyon para ka mga karaang propita nga inpatay na kamazong mga karaan. 48Agon minpakita kamo nga naazak kamo ka maongang hinang na kamazong kaapoan. Siran ya minbono ka mga karaang propita na Diyos. Kamhan kamo ya minhinang ka mga madazaw nga pantiyon. 49Ani ini ya pagtoman ka mga panaba na Diyos nga nagalaong daan nga ipadara nao kamazo ya kanaong mga propita daw mga sinarigan. Kamhan pamagpatazen pen mazo ya mga pirang ka tao kaniran. Daegdaegen sab mazo ya mga iba pen nga sakop nao. 50Agon koman madateng kamo ka silot ka pagpatay ka tanan mga matadeng nga tao sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan. 51Madateng kamo ka silot ka pagpatay kan Abil nga waray sala hangtod ka pagpatay kan Zakariyas nga inpatay dizan ka tenga-tenga na haladanan daw ya dakolang lagkaw na Diyos. Matood ya mga panaba nao kamazo nga ya mga tao nga bohi koman siran ya masilotan ka pagpatay kanirang tanan!

52Kamo nga mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo, magalised gazed kamo kay-an kay singed ka intagoan gazed mazo ya sindo na Diyos dalem ka kaban. Kamhan inkawa mazo ya liyabi. Ani ini ya kamazong hinang kay diri kamo ansogot ka sindo na Diyos. Kamhan nagabalabag isab kamo ka mga tao nga gosto makasabot ka sindo nga garing ka Diyos.

53Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran mintena iza ka lagkaw na Parasiyo. Kamhan malain ya kanirang hena-hena kan Hisos. Nagapakiglaonglaong isab siran kanangiza pagpangotana dazaw 54masazep iza pagsambag kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index