Search form

Lokas 11:1

1May isang aldaw nagapangamozo si Hisos ka Diyos. Pagkakamhan naiza pagpangamozo minlaong ya isang sakop nga Ginoo, toldoan mo kami ka pagpangamozo ka Diyos singed ka pagtoldo ni Howan ka toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index