Search form

Lokas 11:13

13Na, kamo nga mga salaan nga tao, mahagdam kamo ka paghatag ka madazaw ka kamazong mga maanak piro labaw pen gazed ya hatag na Ama mazo nga Diyos nga nagahela daked ka langit kay ihatag naiza ya toong Ispirito nga Madazaw dizan ka mga nangazo kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index