Search form

Lokas 11:15

15Dizan disab ya mga minsora nga nagalaong nga si Hisos may gahem naiza ka pagbogaw ka mga maonga kay inharian iza ni Satanas inngaranan sab kan Bilsibol nga tag-iza ka mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index