Search form

Lokas 11:17

17Mahagdam si Hisos ka kanirang hena-hena agon minsambag iza nga pamolinged ini nga kon awazen na hari ya toong mga sinogo mapildi gazed ya hari. Kon ampakig-away ya isa daw isa nga lomon dizan ka isang pamiliya mapildi isab ya pamiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index