Search form

Lokas 11:18

18Agon kon anbogaw si Satanas ka toong kaogaringen nga ispirito dizan ka tao mapildi si Satanas. Minlaong kamo nga garing kan Bilsibol ya kanaong gahem ka pagbogaw ka mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index