Search form

Lokas 11:19

19Sazep mazo iton kay bisan ya mga sakop mazo pagbogaw niran ka mga maonga mahagdam siran nga garing ka Diyos ya kanirang gahem, diri kon garing kan Bilsibol. Agon ansombong siran kamazo ka bakak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index