Search form

Lokas 11:20

20Minsazep gazed kamo kay ya Diyos ani ya mintabang kanao ka pagbogaw ka mga maonga. Kamhan ipasabot di na Diyos kamazo nga dini kamazo mindateng di gazed ya Maanak na Diyos nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index