Search form

Lokas 11:21

21Pamolinged ini nga singed si Satanas ka kesgan nga tao nga nagadara ka bangkaw daw lodzo kay bantazan naiza ya toong lagkaw dazaw diri paghilabtan ya toong mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index