Search form

Lokas 11:23

23Indogangan pen ni Hisos paglaong nga ya mga diri ansakop kanao ani ya ansopak kanao. Ya mga diri antabang ka mga tao ka pagsakop kanao singed ka nakalaag siran ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index