Search form

Lokas 11:24

24Ya tao nga diri magapadazon pagsakop kanao singed iza ka tao nga inharian na maonga. Kamhan minpanaw ya maonga kay ankaro ka banwa. Kamhan magapanawpanaw iza kay ampangita ka hel-anan. Kamhan waray datnganan naiza agon nagahena-hena iza nga an-oli di hao ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index