Search form

Lokas 11:26

26Kamhan minpanaw ya maonga kay ankawa iza ka toong mga iba nga pito siran daw maonga gazed. Kamhan sirang tanan ya magahari ka tao. Agon nagadogang gazed ya tao ka pagpakasala. Ani ini ya kahimtang na tao nga nagapanalinga ka kanaong sindo. Kamhan diri iza ampahari ka Ginoo dalem ka toong beet.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index