Search form

Lokas 11:27

27Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba dizan ka kataohan may isang babazi nga minbaskeg ka toong paghawag nga nagalaong nga masazaen gazed ya babazi nga min-anak kanmo daw minpasoso.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index