Search form

Lokas 11:29

29Pagheetheet ka na mga mataed nga tao libot kan Hisos minpadazon iza paglaong kaniran nga koman nga panahona mga salaan gazed ya mga tao. Kamhan ampangazo siran kanao ka timaan piro anikay timaan nao kaniran ya singed kan Zona nga karaang propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index