Search form

Lokas 11:30

30Kay kawandini pen pagdateng ni Zona ka longsod nga Ninibi mahagdam gazed ya mga taga Ninibi nga garing iza ka Diyos. Koman nga panahona mindateng disab hao nga garing ka Diyos. Makasabot ya mga tao kaini kay-an kay mabohi hao pagbalik garing ka lebeng singed ka pagkabohi ni Zona. Kay kawandini pen tolong ka aldaw ya paghela ni Zona dalem ka tinai na dakolang isda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index