Search form

Lokas 11:31

31Na, may karaang rayna isab. Taga timogan iza kamhan aro ya toong pagpanaw ka pagpanalinga ka sindo na karaang hari nga si Salomon. Agon ansombong iza kamazo kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao kay bisan labaw ya kanaong pagsindo ka pagkalabaw na pagsindo ni Salomon wara kamo magpanalinga kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index