Search form

Lokas 11:34

34Dini ka kantang lawas minpasingedsinged ya kantang mata ka segà kay kon mapawa ya kantang pagkita singed ka kapawa gihapon ya tibolos lawas. Piro kon nabota kita singed ka nagahela kita ka kadeglem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index