Search form

Lokas 11:38

38Kamhan nabereng gazed ya Parasiyo ka batasan ni Hisos kay wara iza magtoman ka balaed nga garing ka mga karaan nga Yodayo nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan hogasan ya alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index