Search form

Lokas 11:42

42Kamo nga mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay diri kon matood ya pagkaazak mazo ka Diyos. Kay bisan nagahatag kamo ka Diyos ka ikanapolo nga ka bahin na bisan ya mga klasi na zaman wara kamo magtoman ka mga labaw nga sogo na Diyos nga nagalaong nga tadengen mazo ya pagdomara mazo ka mga iba. Azaken mazo ya mga tao singed ka pag-azak na Diyos kaniran. Kinahanglan tomanen isab mazo ini singed ka paghatag mazo ka mga ikanapolo nga ka bahin dizan ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index