Search form

Lokas 11:43

43Kamo nga mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay kada pagsingba mazo naazak kamo kon palo-toon kamo ka magazong dapit. Pag-azi sab mazo dizan ka mirkado naazak gazed kamo nga madazaw ya pag-abiabi na mga tao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index