Search form

Lokas 11:44

44Kamo nga mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay pagtoldo mazo ka mga tao indap-an siran ka kamazong mga sala. Singed gazed kamo ka mga lebeng nga waray timaan nga bato agon insagitnan na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index