Search form

Lokas 11:45

45Kamhan minlaong ya isang maistro ka tinoohan na mga Yodayo nga Maistro, ya pagbaheg mo ka mga Parasiyo singed ka magatodaytodazen mo kami isab.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index