Search form

Lokas 11:48

48Agon minpakita kamo nga naazak kamo ka maongang hinang na kamazong kaapoan. Siran ya minbono ka mga karaang propita na Diyos. Kamhan kamo ya minhinang ka mga madazaw nga pantiyon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index