Search form

Lokas 11:49

49Ani ini ya pagtoman ka mga panaba na Diyos nga nagalaong daan nga ipadara nao kamazo ya kanaong mga propita daw mga sinarigan. Kamhan pamagpatazen pen mazo ya mga pirang ka tao kaniran. Daegdaegen sab mazo ya mga iba pen nga sakop nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index