Search form

Lokas 11:50

50Agon koman madateng kamo ka silot ka pagpatay ka tanan mga matadeng nga tao sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index