Search form

Lokas 11:51

51Madateng kamo ka silot ka pagpatay kan Abil nga waray sala hangtod ka pagpatay kan Zakariyas nga inpatay dizan ka tenga-tenga na haladanan daw ya dakolang lagkaw na Diyos. Matood ya mga panaba nao kamazo nga ya mga tao nga bohi koman siran ya masilotan ka pagpatay kanirang tanan!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index