Search form

Lokas 11:52

52Kamo nga mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo, magalised gazed kamo kay-an kay singed ka intagoan gazed mazo ya sindo na Diyos dalem ka kaban. Kamhan inkawa mazo ya liyabi. Ani ini ya kamazong hinang kay diri kamo ansogot ka sindo na Diyos. Kamhan nagabalabag isab kamo ka mga tao nga gosto makasabot ka sindo nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index