Search form

Lokas 11:53

53Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran mintena iza ka lagkaw na Parasiyo. Kamhan malain ya kanirang hena-hena kan Hisos. Nagapakiglaonglaong isab siran kanangiza pagpangotana dazaw

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index