Search form

Lokas 11:7

7Kamhan minsambag iza garing dalem ka lagkaw nga diri di ko magsamok kanao kay nasirahan di ya kanaong lagkaw. Namentag di kami daw ya kanaming mga maimpis. Agon diri di hao ambangon ka gosto mong pangazoon kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index