Search form

Lokas 11:8

8Kamhan mintoda ko hinoa pagpangazo kanangiza dazaw ihatag. Kamhan anbangon lamang iza daw anhatag kanmo ka tanan inkinahanglan mo. Na, ya paghatag naiza kanmo diri kon garing iton ka pagkaamigo mazo basta kay garing ka pagtoda mo ka pagpangazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index