Search form

Lokas 11:9

9Sabten mazo ini nga mangazo kamo ka Diyos ka kinahanglanen mazo. Kamhan tagan kamo naiza. Magpangita kamo. Kamhan ipakita naiza kamazo ya kamazong inkinahanglan. Maghawag kamo dazaw sambagen kamo na Diyos. Kamhan mabatian kamo naiza ka paghangzo mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index