Search form

Lokas 12

1Na, paglalis pen na mga Parasiyo kan Hisos mintipon di ya mga tao dizan kaniran. Masara gazed nga kataed ya mga tao. Kamhan magakasagitnan di ya kanirang mga paa ka kasiet. Kamhan dizan ka nabatian na mga tao minpanaba si Hisos ka toong mga sakop nagalaong nga maghamarag kamo kay basi limbongan kamo na mga Parasiyo. 2Silaong niran nga natago ya kanirang mga sala ambaza kay bisan ono ya kanirang mga tinago mahagdaman gazed kay-an. 3Kay may tirmino ka pagpakita ka bisan ono ya inpanaba na isa daw isa dizan ka dapit nga waray lain makabati. Bisan ono ya panaba nga hilemen lamang dalem ka lagkaw nga nasirahan mapanaba gihapon iton pagdakola dizan ka mga mataed nga tao kay-an.

4Mga higara nao, sabten mazo ini nga ya mga an-away kanta ya kantang lawas anikay daeten niran. Agon diri kamo magkahaldek kaniran. 5Magkahaldek kamo hinoa ka Diyos kay may gahem naiza ka pagpatay ka tao. May gahem sab naiza ka pagpadara ka ispirito na tao ngaro ka impirno. Agon iza gazed ya kahaldekan mazo. 6Kamhan dakola isab ya kalooy na Diyos ka mga tao. Diri iza malipat ka bisan ono nga inhinang naiza. Bisan ya mga maza, ya pagpalit ka limang bolos bayinti sintabos ka lamang. Kamhan bisan barato ka lamang siran diri malipat ya Diyos ka bisan isang bolos nga maza. 7Mahal kamo ka pagkamahal na mga maza. Agon diri kamo magkahaldek ka hinang na mga tao kamazo kay aligarahen gazed kamo na Diyos. Bisan ya bohok dizan ka olo mazo, imbilang na Diyos daan kon pirang ka legas ya bohok mazo.

8Sabten mazo ini nga dizan ka mga tao bisan sin-o ya ankilala kanao siran gihapon ya makilalhan nao dizan ka mga taga langit nga sogoonon na Diyos. 9Piro bisan sin-o ya anlimed kanao dizan ka mga tao iza gihapon ya inlimed nao dizan ka mga taga langit nga sogoonon na Diyos. 10Bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged kanao, kon anhinelsel iza pasaylohon iza na Diyos. Piro bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos, diri gazed iza pasaylohon na Diyos.

11Dadhen kamo kay-an na mga tao doro ka hokmanan ka oloolo na mga Yodayo kay hao ya insakopan mazo. Kamhan pag-atobang mazo kaniran daw ya mga lain tao nga magahari ka lopa na mga Yodayo diri kamo magkawied kon ono ya isambag mazo kaniran 12kay antandeg ka kamazong hena-hena ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan may isambag mazo kaniran.

13Na, dizan ka kataohan libot kan Hisos may isang tao nagalaong nga Maistro, magpanaba ko ka kanaong lomon dazaw bahinan hao naiza ka irinsiya nga imbilin kanami na kanaming ama. 14Minsambag si Hisos nga daw sin-oy minpili kanao ka pagpabahin kamazong dowa? 15Kamhan minlaong si Hisos ka mga tao dizan nga bantazan mazo ya kamazong hena-hena dazaw diri kamo mag-arig ka bisan ono ya betang na kamazong mga iba. Kay bisan manobra gazed ya mga betang na tao, diri iton makahatag kanangiza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

16Kamhan minpamolinged pen si Hisos kaniran nga may isang tao nga kowartahan. Kamhan min-abet pagdakola ya toong intanem. 17Kamhan nagalaong iza ka toong hena-hena nga pag-ani nao ka kanaong mga mais daw hain ibetang iton kay min-abet gazed. 18Kamhan minlaong iza nga gebaen pen nao ya kanaong lagkaw. Kamhan anpahinang disab hao ka lagkaw nga haloag dazaw hipiden nao ya tanan mga mais hasta ya kanaong mga betang. 19Pagkakamhan pagpahinang kaiton anlaong gazed hao ka kanaong kaogaringen nga dogay mahorot ya kanaong makaen daw mga betang agon anpahayahay pen hao. Anpahikaen hao. An-inem sab hao daw magapahisaza. 20Kamhan anlaong ya Diyos kaiton nga tao nga nasazep gazed iko kay koman nga kahabzen mapatay di ko. Kamhan diri di ko makatag-iza ka kanmong mga in-andam kay ihatag lamang ka lain tao.

21Pagkakamhan ni Hisos pagpamolinged minlaong iza nga singed kaiton ya kahimtang na tao nga wili ya toong hena-hena ka toong mga betang. Kamhan waray hena-hena naiza mahitenged ka Diyos agon singed ka napobri gazed iza.

22Kamo nga kanaong kasakopan, diri kamo magkawied ka pagpangita ka panginabohi mazo kon ono ya pagkaen mazo daw ya pagabadoon mazo. 23Ya kinabohi na tao mahal iton ka pagkamahal na makaen. Ya lawas na tao mahal iton ka pagkamahal na mga bado. 24Paniidan mazo ya mga manokmanok. Waray mahimo niran pagtanem daw pag-ani. Kamhan waray lagkaw niran ka paghipid ka kanirang mga makaen. Hinoa ya Diyos nagapakaen kaniran. Na, mahal ya tao ka pagkamahal na mga manokmanok agon antabang gazed ya Ama kamazo ka pagpangita ka kamazong panginabohi. 25Bisan ya kaataas na kamazong panoigen diri kamo magkawied kay garing ka pagkawied mazo diri kamo makaataas. 26Agon diri isab kamo magkawied ka makaen daw pagabadoon mazo.

27Paniidan mazo ya mga boyak nga tobo ka lamang. Kay waray mahimo niran pagtarabaho daw pagtahi ka kanirang bado. Kamhan bisan si Salomon nga karaang hari nga nagabado ka mga mahalen nga bado lopig gazed ka kagazen ya toong bado ka kagazen na mga boyak nga tobo ka lamang. 28Na, mahal ya tao ka pagkamahal na mga boyak agon antabang gazed ya Diyos kamazo. Geramay gazed ya pagtoo mazo ka Diyos kay bisan ababa ya tirmino na mga boyak anhatag iza kaniran ka kagazon. Agon antabang isab iza kamazo. 29Kamhan diri kamo magkawied maglaong nga waray makaen nami, waray mainem nami. 30Kay ani kontana ya kawiedan na mga tao nga wara pen magsakop kanao. Piro bisan ono ya kinahanglan mazo mahagdam daan ya kamazong Ama.

31Kamo nga kanaong kasakopan, wani ya kinahanglanen mazo paharien mazo ya Diyos ka kamazong beet dazaw antabang iza kamazo ka pagbineetan. Kamhan antabang iza kamazo ka mga kinahanglanen mazo. 32Kamo nga kanaong mga sakop nga inbantazan nao, diri kamo magkahaldek kay bisan diri kon mataed kamo impili kamo na Diyos ka paghari ka bag-ong kalibotan iba kanangiza. 33Agon ipamaligza mazo ya kamazong mga betang. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri. Kon tomanen mazo ini nga sogo nao singed ka hinangen mazo ya pitaka nga diri madonot nga betanganan mazo ka mga mahalen daked ka hel-anan na Diyos. Kamhan diri madonot iton mga mahalen, diri maketket na mga ipos, diri paniken na tolisan ka pagkawat. 34Kay kon hain ya kamazong mga mahalen waro disab ya hena-hena mazo ka pagtaremdem.

35-36Mag-andam gazed kamo ka kanaong pagbalik singed ka pag-andam na mga sogoonon ka pagtagad niran ka kanirang amo nga om-oliay garing ka kombiti. Pagtagad pen niran imbadoan niran, inseg-an sab niran daan ya kanirang mga moron kay kon makabati siran ka paghawag na kanirang amo an-abri dazon siran. 37-38Bisan kon tenga na kahabzen, bisan kamaaldawen ya pag-oli naiza, kon min-imata pen siran ka pag-abri ka pirtahan madazaw gazed ya toong panarangin kaniran. Kamhan iza hinoa ya ampakaen kanirang tanan.

39Sabten mazo ini nga kon mahagdam daan ya tag-iza ka lagkaw kon ono orasa paniken na tolisan diri gazed iza an-endang pagbantay kay diri itogot ya kawatan ka pagpanik. 40Agon mag-andam isab kamo daan kay andateng gazed hao kay-an ka oras nga wara kamo mahagdam.

41Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba nangotana si Pidro nga Ginoo, daw kami ka lamang ya inpanabaan mo kaiton nga pamolinged kon sirang tanan mga tao?

42Minsambag si Hisos nga ipamolinged pen ta kamo mahitenged ka pagbalik nao ngarini. May isang sogoonon nga masarigan nga pinili na toong amo ka pagdomara ka mga iba nga sogoonon daw tagan sab siran ka makaen ka hostong orasa. 43Kon antoman ya sinarigan ka mga sogo na toong amo dakola ya toong kasaza pagdateng na amo. 44Kamhan insarigan iza na amo ka tanan mga betang. 45Piro kon maonga ya hena-hena na sinarigan silaong naiza nga madogay pen ya pag-oli na kanaong amo. Kamhan minsogod iza pagpanbonal ka toong mga iba nga sogoonon nga amaama daw babazi. Minkaen sab iza daw min-inem iba ka mga palahebeg. 46Lomaza iza om-inem daw komaen mindateng di ya toong amo ka waray tirmino nga aldaw. Kamhan silotan iza na amo iba ka mga tao nga diri masarigan. Kamhan patazen sirang tanan. 47Silotan gazed iza na amo kay bisan nahagdam iza daan ka sogo na toong amo wara naiza tomana, wara mag-andam ka pagdateng na toong amo. 48Kamhan ya sogoonon nga wara mahagdam kon ono ya sogo na toong amo, diri silotan pagdakola. Na, bisan sin-o ya tao kon insarigan iza na Diyos ka mga mataed, gosto ya Diyos nga magadogangan pen gazed na tao dazaw mataed gazed. Kamhan ya tao nga insarigan na toong kaibahan ka mga mataed, gosto isab siran nga magadogangan pen gazed na tao dazaw mataed gazed.

49Indogangan pen ni Hisos pagpanaba kaniran nagalaong nga ya tood nao dini ka kalibotan singed hao ka tao nga nagaharing ka toong homay. Gosto nao kon magalaga di iton 50piro madateng pen hao ka masiet nga kalised. Kamhan mabeg-at gazed ya kanaong hinawa hangtod ka makaazi hao kaiton nga kalised.

51Diri kamo maghena-hena nga ya pagkarini nao dini ka kalibotan anhatag ka pagpakaangay dizan ka isa daw isa nga tao. Hinoa ya pagkarini nao ani ya sinogdan ka pagkaaway ka isa daw isa kay ya isa antoo kanao piro ya isa diri antoo kanao. 52Kamhan dizan ka isang pamiliya nga limang bolos nga maglomon ampakig-away ya tolo dizan ka dowa. Ampakig-away isab ya dowa dizan ka tolo. 53Ampakig-away ya ama ka toong maanak nga amaama. Ampakig-away isab ya maanak ka toong ama. Ampakig-away ya ina ka toong maanak nga babazi. Ampakig-away sab ya maanak ka toong ina. Ampakig-away ya ogangan nga bozag ka toong ogangan nga babazi. Ampakig-away sab ya ogangan ka toong ogangan nga bozag.

54Kamhan minlaong si Hisos ka kataohan nga pagpakakita mazo ka dag-em nga mingaring ka salpan nagalaong kamo nga an-oran kaan. Kamhan maoran matood. 55Pagpaniid mazo ka hangin mingaring ka timogan nagalaong disab kamo nga masega kaan. Kamhan minsega matood iton. 56Mahagdam kamo daan kon madateng kamo ka oran kon sega piro ya mga timaan nga garing ka Diyos mahitenged ka kataposan nga panahon wara baza kamo makasabot. 57Kay ono sa kamo diri kamo makakilala ka madazaw?

58Wani ya kanaong tambag kamazo. Kon may ansombong kamazo kamhan dadhen ko naiza ka hokmanan na, ka wara pen kamo makadateng ka hokmanan hosazen mo iza kay kon makadateng kamo ka hokmanan itogyan ko naiza ka maghohokom. Kamhan ya maghohokom antogyan kanmo ka polis. Kamhan ipapiriso iko. 59Kamhan dizan ko maghela hangtod ka pagkaimpas na kanmong molta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index