Search form

Lokas 12:1

1Na, paglalis pen na mga Parasiyo kan Hisos mintipon di ya mga tao dizan kaniran. Masara gazed nga kataed ya mga tao. Kamhan magakasagitnan di ya kanirang mga paa ka kasiet. Kamhan dizan ka nabatian na mga tao minpanaba si Hisos ka toong mga sakop nagalaong nga maghamarag kamo kay basi limbongan kamo na mga Parasiyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index