Search form

Lokas 12:10

10Bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged kanao, kon anhinelsel iza pasaylohon iza na Diyos. Piro bisan sin-o ya ampanaba ka maonga mahitenged ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos, diri gazed iza pasaylohon na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index