Search form

Lokas 12:15

15Kamhan minlaong si Hisos ka mga tao dizan nga bantazan mazo ya kamazong hena-hena dazaw diri kamo mag-arig ka bisan ono ya betang na kamazong mga iba. Kay bisan manobra gazed ya mga betang na tao, diri iton makahatag kanangiza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index