Search form

Lokas 12:18

18Kamhan minlaong iza nga gebaen pen nao ya kanaong lagkaw. Kamhan anpahinang disab hao ka lagkaw nga haloag dazaw hipiden nao ya tanan mga mais hasta ya kanaong mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index