Search form

Lokas 12:20

20Kamhan anlaong ya Diyos kaiton nga tao nga nasazep gazed iko kay koman nga kahabzen mapatay di ko. Kamhan diri di ko makatag-iza ka kanmong mga in-andam kay ihatag lamang ka lain tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index