Search form

Lokas 12:21

21Pagkakamhan ni Hisos pagpamolinged minlaong iza nga singed kaiton ya kahimtang na tao nga wili ya toong hena-hena ka toong mga betang. Kamhan waray hena-hena naiza mahitenged ka Diyos agon singed ka napobri gazed iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index