Search form

Lokas 12:24

24Paniidan mazo ya mga manokmanok. Waray mahimo niran pagtanem daw pag-ani. Kamhan waray lagkaw niran ka paghipid ka kanirang mga makaen. Hinoa ya Diyos nagapakaen kaniran. Na, mahal ya tao ka pagkamahal na mga manokmanok agon antabang gazed ya Ama kamazo ka pagpangita ka kamazong panginabohi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index