Search form

Lokas 12:27

27Paniidan mazo ya mga boyak nga tobo ka lamang. Kay waray mahimo niran pagtarabaho daw pagtahi ka kanirang bado. Kamhan bisan si Salomon nga karaang hari nga nagabado ka mga mahalen nga bado lopig gazed ka kagazen ya toong bado ka kagazen na mga boyak nga tobo ka lamang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index