Search form

Lokas 12:3

3Kay may tirmino ka pagpakita ka bisan ono ya inpanaba na isa daw isa dizan ka dapit nga waray lain makabati. Bisan ono ya panaba nga hilemen lamang dalem ka lagkaw nga nasirahan mapanaba gihapon iton pagdakola dizan ka mga mataed nga tao kay-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index