Search form

Lokas 12:32

32Kamo nga kanaong mga sakop nga inbantazan nao, diri kamo magkahaldek kay bisan diri kon mataed kamo impili kamo na Diyos ka paghari ka bag-ong kalibotan iba kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index