Search form

Lokas 12:33

33Agon ipamaligza mazo ya kamazong mga betang. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri. Kon tomanen mazo ini nga sogo nao singed ka hinangen mazo ya pitaka nga diri madonot nga betanganan mazo ka mga mahalen daked ka hel-anan na Diyos. Kamhan diri madonot iton mga mahalen, diri maketket na mga ipos, diri paniken na tolisan ka pagkawat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index