Search form

Lokas 12:35-36

35-36Mag-andam gazed kamo ka kanaong pagbalik singed ka pag-andam na mga sogoonon ka pagtagad niran ka kanirang amo nga om-oliay garing ka kombiti. Pagtagad pen niran imbadoan niran, inseg-an sab niran daan ya kanirang mga moron kay kon makabati siran ka paghawag na kanirang amo an-abri dazon siran. 37-38Bisan kon tenga na kahabzen, bisan kamaaldawen ya pag-oli naiza, kon min-imata pen siran ka pag-abri ka pirtahan madazaw gazed ya toong panarangin kaniran. Kamhan iza hinoa ya ampakaen kanirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index