Search form

Lokas 12:41

41Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba nangotana si Pidro nga Ginoo, daw kami ka lamang ya inpanabaan mo kaiton nga pamolinged kon sirang tanan mga tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index