Search form

Lokas 12:42

42Minsambag si Hisos nga ipamolinged pen ta kamo mahitenged ka pagbalik nao ngarini. May isang sogoonon nga masarigan nga pinili na toong amo ka pagdomara ka mga iba nga sogoonon daw tagan sab siran ka makaen ka hostong orasa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index