Search form

Lokas 12:45

45Piro kon maonga ya hena-hena na sinarigan silaong naiza nga madogay pen ya pag-oli na kanaong amo. Kamhan minsogod iza pagpanbonal ka toong mga iba nga sogoonon nga amaama daw babazi. Minkaen sab iza daw min-inem iba ka mga palahebeg.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index