Search form

Lokas 12:51

51Diri kamo maghena-hena nga ya pagkarini nao dini ka kalibotan anhatag ka pagpakaangay dizan ka isa daw isa nga tao. Hinoa ya pagkarini nao ani ya sinogdan ka pagkaaway ka isa daw isa kay ya isa antoo kanao piro ya isa diri antoo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index