Search form

Lokas 12:6

6Kamhan dakola isab ya kalooy na Diyos ka mga tao. Diri iza malipat ka bisan ono nga inhinang naiza. Bisan ya mga maza, ya pagpalit ka limang bolos bayinti sintabos ka lamang. Kamhan bisan barato ka lamang siran diri malipat ya Diyos ka bisan isang bolos nga maza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index