Search form

Lokas 12:7

7Mahal kamo ka pagkamahal na mga maza. Agon diri kamo magkahaldek ka hinang na mga tao kamazo kay aligarahen gazed kamo na Diyos. Bisan ya bohok dizan ka olo mazo, imbilang na Diyos daan kon pirang ka legas ya bohok mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index